Παπα-κονόμος Ντούσκος ,

Name
/Ντούσκος/
Surname
Ντούσκος
Nickname
Παπα-κονόμος
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΝικόλαος Μπαρτζώκας Χαρ.
1932
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΞανθίππη Ντούσκου

Death
Yes

fancy-imagebar
Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985)