Σπυρίδων Κύργιος ?. , 18821930 (aged 48 years)

Name
Σπυρίδων /Κύργιος/ ?.
Given names
Σπυρίδων
Surname
Κύργιος
Name suffix
?.
Birth 1882
Occupation
Ιερέας

Ηλικία Θανάτου
48

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 15 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ.
1909 (aged 27 years)
Birth of a sonΧρυσόστομος Κύργιος Σπ.

Death February 3, 1930 (aged 48 years)
Family with parents
father
himself
18821930
Birth: 1882Καναλλάκι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 3, 1930Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
Family with Παναγιώτα Γιούργια
himself
18821930
Birth: 1882Καναλλάκι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 3, 1930Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
daughter
son
People/_44162575_10156679298173610_2363436304449929216_n_1.jpg
19091962
Birth: 1909 27Καναλλάκι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 17, 1962Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
Shared note

Ήταν ιερέας στη Πρέβεζα και πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Πρέβεζας από τους Τούρκους. Γι αυτή την συμμετοχή του τον τίμησε το Ελληνικό Κράτος και η Εκκλησία με παράσημο ανδρείας.

πηγή : Χρυσόστομος Δ. Κύργιος

fancy-imagebar
Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962)