Θεόδωρος Χαβίνης , 18861960 (aged 74 years)

People/_44764614_10156690133648610_5047760610700296192_n.jpg
Name
Θεόδωρος /Χαβίνης/
Given names
Θεόδωρος
Surname
Χαβίνης
Birth 1886
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 11 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 55 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 71 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Death February 3, 1960 (aged 74 years)
Shared note

https://el.wikipedia.org/wiki/Θεόδωρος_Χαβίνης

fancy-imagebar
Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Φωτεινή … (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–)