Θεοφάνης Ντίκος Κ. , 1930

Name
Θεοφάνης /Ντίκος/ Κ.
Given names
Θεοφάνης
Surname
Ντίκος
Name suffix
Κ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ντίκος Θ.
1918

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίκος Θ.
June 1, 1924
Birth of a sonΜιχαήλ Ντίκος Θ.
1927

Birth of a sonΑνδρέας Ντίκος Θ.
1930

Death 1930

Family with parents
father
himself
Family with Αγγελική Σουίδα Ευ.
himself
partner
son
4 years
son
4 years
son
Θεοφάνης Ντίκος Κ. + … …
himself
son
fancy-imagebar
Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Μάρκος Χατζής (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ελένη Χήτα (1937–2021) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–)