Αγγελική Σουίδα Ευ. ,

Name
Αγγελική /Σουίδα/ Ευ.
Given names
Αγγελική
Surname
Σουίδα
Name suffix
Ευ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίκος Θ.
June 1, 1924
Birth of a sonΜιχαήλ Ντίκος Θ.
1927

Death of a husbandΘεοφάνης Ντίκος Κ.
1930

Birth of a sonΑνδρέας Ντίκος Θ.
1930

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Δώρα Ντίκου Κ.
October 13, 1977
Birth of a granddaughterΑνδριανή Ντίκου Κ.
January 1, 1981
Death of a sonΚωνσταντίνος Ντίκος Θ.
March 9, 2013

Family with parents
father
mother
brother
sister
herself
brother
Family with Θεοφάνης Ντίκος Κ.
partner
herself
son
4 years
son
4 years
son
Θεοφάνης Ντίκος Κ. + … …
partner
step-son
fancy-imagebar
Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αστερόπη Παχωπού (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Φωτεινή … (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000)