Γεράσιμος Τζίμας Β. ,

People/_182080112_896264427887649_2367148039779841324_n.jpg
Name
Γεράσιμος /Τζίμας/ Β.
Given names
Γεράσιμος
Surname
Τζίμας
Name suffix
Β.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔημήτριος Τάκης Τζίμας Γ.
1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a childΔημήτριος Τάκης Τζίμας Γ.Ελένη ΧήταView this family
April 22, 1957

Birth of a granddaughterΕυαγγελία Τζίμα Δ.
1958

Birth of a granddaughterΙωάννα Γιαννούλα Τζίμα Δ.
1960

Birth of a grandsonΓεράσιμος Τζίμας Δ.
1962

Death of a sonΔημήτριος Τάκης Τζίμας Γ.
April 8, 2003
Birth of a sonΜιχαήλ Τζίμας Γ.

Birth of a sonΝικόλαος Τζίμας Γ.

Birth of a daughterΒαρβάρα Τζίμα Γ.

Birth of a daughterΠηνελόπη Πόπη Τζίμα Γ.

Birth of a sonΚωνσταντίνος Τζίμας Γ.

Birth of a sonΙωάννης Γιαννάκης Τζίμας Γ.

Family with parents
father
mother
sister
brother
brother
brother
brother
himself
sister
brother
brother
Family with ?
himself
partner
son
Family with Όλγα Παππά Δ.
himself
partner
son
People/_182754481_210350770633387_5837678282369363295_n.jpg
19262003
Birth: 1926Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 8, 2003Άργος, Ν.Αργολίδας, Ελλάδα
son
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
son
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (1892–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γεράσιμος Μάκης Σακκάς Κ. (1947–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευγενία Σπυράκου Δ. (–1998) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–1990) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Πανωραία Τσαβαλά Π. (1913–2011) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Ηλ. (1916–1994) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θάλεια Ντάγια Δ. (–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1901–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1932–1944) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014)