Χριστόφορος Διαμάντης Γ. , 18951972 (aged 77 years)

People/_61554739_10214036983580925_3395276186991984640_n_1.jpg
Name
Χριστόφορος /Διαμάντης/ Γ.
Given names
Χριστόφορος
Surname
Διαμάντης
Name suffix
Γ.
Birth 1895
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 2 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑγγελική Διαμάντη Χρ.
1925 (aged 30 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Birth of a sonΘεόδωρος Διαμάντης Χρ.
1927 (aged 32 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Birth of a sonΝαπολέων Διαμάντης Χρ.
1929 (aged 34 years)
Birth of a daughterΕυγενία Διαμάντη Χρ.
1931 (aged 36 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Death of a wifeΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1933 (aged 38 years)

Birth of a daughterΕυρύκλεια Λίκα Διαμάντη Χρ.
1933 (aged 38 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 46 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΕλευθέριος Πάσχος-Κοκκίνης Ν.
1952 (aged 57 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 62 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death 1972 (aged 77 years)

Family with parents
father
mother
himself
Father’s family with Ευφροσύνη Φρόσω Πεπόνη ?
father
step-mother
half-brother
half-brother
half-brother
half-sister
half-sister
Family with Αναστασία Τασία Νούσια Χρ.
himself
partner
daughter
3 years
son
3 years
son
3 years
daughter
3 years
daughter
Χριστόφορος Διαμάντης Γ. + … …
himself
son
fancy-imagebar
Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αλεξία Αλίκη Σακκά Λ. (1914–1997) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Γεράσιμος Μάκης Σακκάς Κ. (1947–2021) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρυσάνθη Ευσταθίου Αθ. (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αναστασία Πήλιου Σπ. (1896–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Νάσκα Χ. (1925–1983)