Ευπραξία Δασκάλα Β. , 18901982 (aged 92 years)

Name
Ευπραξία /Δασκάλα/ Β.
Given names
Ευπραξία
Surname
Δασκάλα
Name suffix
Β.
Birth between 1890 and 1892
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Δασκάλας Β.
1897 (aged 7 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΚωνσταντίνος Δασκάλας
April 21, 1897 (aged 7 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Citation details: σελ.56

Τα ονόματα των πεσόντων στην μάχη του Αη-Ταξιάρχη

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a brotherΔημήτριος Δασκάλας Β.
1902 (aged 12 years)
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΤιμολέων Δασκάλας Β.
1904 (aged 14 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΚούλα Λελοβίτη Π.
October 3, 1926 (aged 36 years)

Birth of a daughterΜαρία Λελοβίτη Π.
September 7, 1929 (aged 39 years)

Birth of a sonΘωμάς Λελοβίτης Π.
March 23, 1931 (aged 41 years)

Birth of a sonΣωκράτης Λελοβίτης Π.
1933 (aged 43 years)

Birth of a sonΒασίλειος Λελοβίτης Π.
1940 (aged 50 years)

Death of a daughterΚούλα Λελοβίτη Π.
between 1941 and 1944 (aged 54 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 51 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 67 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Birth of a grandsonΕυστάθιος Καραστάθης Γ.
1958 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΠέτρος Λελοβίτης Σ.
1961 (aged 71 years)

Death of a brotherΔημήτριος Δασκάλας Β.
1961 (aged 71 years)

Death of a brotherΚωνσταντίνος Δασκάλας Β.
1977 (aged 87 years)

Death of a fatherΒασίλειος Δασκάλας Κ.

Death of a motherΕλένη Νίτσα Μπούντα ?

Death 1982 (aged 92 years)

Family with parents
father
mother
sister
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
sister
elder brother
14 years
herself
8 years
younger brother
6 years
younger brother
3 years
younger brother
Family with Πέτρος Λελοβίτης
partner
herself
daughter
3 years
daughter
19 months
son
3 years
son
8 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Δασκάλα Σπύρου του Κων. και Νίκου Ντίνας του Σπυρ.
fancy-imagebar
Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Φωτεινή … (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Μάρκος Χατζής (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992)