Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. , 18831966 (aged 83 years)

People/_73472763_10216765830560507_7408308906125950976_n.jpg
Name
Αλεξάνδρα /Παπαναστασίου/ Αν.
Given names
Αλεξάνδρα
Surname
Παπαναστασίου
Name suffix
Αν.
Birth 1883 37
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 14 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

MarriageΓεώργιος Ραυτόπουλος Οδ.View this family
January 27, 1902 (aged 19 years)
Birth of a daughterΦουρτουνάτα Ραυτοπούλου Γ.
March 1903 (aged 20 years)
Birth of a sonΟδυσσέας Ραυτόπουλος Γ.
May 1, 1904 (aged 21 years)
Death of a sonΟδυσσέας Ραυτόπουλος Γ.
September 28, 1904 (aged 21 years)
Birth of a sonΔημήτριος Μίμης Ραυτόπουλος Γ.
February 15, 1906 (aged 23 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Death of a daughterΦουρτουνάτα Ραυτοπούλου Γ.
1909 (aged 26 years)
Birth of a sonΙωάννης Ραυτόπουλος Γ.
August 22, 1909 (aged 26 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Birth of a daughterΦουρτουνάτα Ραυτοπούλου Γ.
September 25, 1911 (aged 28 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ραυτόπουλος Γ.
July 7, 1913 (aged 30 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Death of a fatherΑναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ?
1917 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Birth of a daughterΘάλεια Ραυτοπούλου Γ.
1919 (aged 36 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Death of a half-brotherΑθανάσιος Παπαναστασίου Αν.
between 1918 and 1920 (aged 37 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Birth of a daughterΣτεφανία Ραυτοπούλου Γ.
estimated 1920 (aged 37 years)
Birth of a daughterΚατίνα Καίτη Ραυτοπούλου Γ.
between 1922 and 1923 (aged 40 years)
Marriage of a childΦουρτουνάτα Ραυτοπούλου Γ.View this family
1932 (aged 49 years)

Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Marriage of a childΔημήτριος Μίμης Ραυτόπουλος Γ.View this family
1937 (aged 54 years)

Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Death of a sonΙωάννης Ραυτόπουλος Γ.
March 31, 1941 (aged 58 years)
Citation details: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Γεωργίου Ραυτόπουλου
Date of entry in original source: November 6, 2019
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 58 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a half-brotherΣπυρίδων ΣπυροΓκαμήλας Παπαναστασίου Αν.
November 7, 1945 (aged 62 years)
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Marriage of a childΘάλεια Ραυτοπούλου Γ.View this family
April 23, 1950 (aged 67 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 74 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a husbandΓεώργιος Ραυτόπουλος Οδ.
March 7, 1958 (aged 75 years)
Marriage of a child? ΒόσικαςΚατίνα Καίτη Ραυτοπούλου Γ.View this family
June 28, 1959 (aged 76 years)

Death January 10, 1966 (aged 83 years)
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αλεξάνδρας Παπαναστασίου
Family with parents
father
mother
herself
Father’s family with Ελένη Νίτσα Νίκου Σπ.
father
step-mother
half-brother
9 years
half-brother
half-sister
half-sister
Family with Γεώργιος Ραυτόπουλος Οδ.
husband
herself
Marriage MarriageJanuary 27, 1902Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
14 months
daughter
19031909
Birth: March 1903 26 20Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1909Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
14 months
son
19041904
Birth: May 1, 1904 27 21Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 28, 1904Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
22 months
son
1906
Birth: February 15, 1906 29 23Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
19091941
Birth: August 22, 1909 32 26Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 31, 1941Αη Στράτης, Ν.Λέσβου, Ελλάδα
2 years
daughter
19111999
Birth: September 25, 1911 34 28Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 16, 1999
22 months
son
7 years
daughter
1919
Birth: 1919 42 36Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
2 years
daughter
Photos/CL/_76619290_10157598673708610_4821663533554991104_n.jpg
19201999
Birth: estimated 1920 43 37Πάργα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 16, 1999Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
4 years
daughter
DeathΔημόσια Έγγραφα
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αλεξάνδρας Παπαναστασίου
SourceΔημόσια Έγγραφα
Citation details: Πιστοποιητικόν Γάμου Γ.Ραυτόπουλου - Αλ.Παπαδοπούλου
Date of entry in original source: October 25, 1928

Πιστοποιητικόν Γάμου

Ο υποφαινόμενος Αριστείδης Τσιουράς Ιερεύς κάτοικος Πρεβέζης και Εφημέριος της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου εν γνώσει των περί ψευδούς πιστοποιήσεως συνεπειών του Νόμου πιστοποιώ :

ότε την 27ην Ιανουαρίου του έτους 1902 χιλιοστού εννεακοστού δεύτερου ημέραν Κυριακής εις ώραν 6ην μ.μ κ' εν την οικία του αποβιώσαντος Σωτηρίου Ανάκαρα κειμένη εντός της πόλεως Πρεβέζης και κατόπιν Αρχιερατικής αδείας εστεφάνωσα τον Γεώργιο Οδυσσέως Ραυτόπουλον δημοδιδάσκαλον κάτοικον Πάργης μετά της εκ Καμαρίνης Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου κατοίκου Πρεβέζης κ' θυγατρός Αναστασίου Παπαδόπουλου Ιερέως, αμφοτέρους είς Μ[υστήριον] γάμου, τους στεφάνους αντήλλαξεν ο εκ Πάργης Σπυρίδων Ανεμογιάννης του Γεωργίου κ' ότι παρίσταντο κατά την τέλεσιν του ως άνω μυστηρίου μεταξύ των προσκεκλημένων παρανύμφων και οι κ.κ Θεόδωρος Πανέτος κάτοικος Πρεβέζης κ' Θεόδωρος Πιτσαρός κάτοικος Πάργης. Προσέτι δε πιστοποιώ πως καθώς κατέχω θετικάς και αξιόπιστους πληοφορίας, οι ως άνω εν Κ[οινωνία] ενωθέντες Γεώργιος και Αλεξάνδρα διοίγαγον και μέχρι σήμερον βίον αρμονικότατον μη επέλθοντης ουδ επί στιγμήν μεταξύ των χωρισμού κλίνης και τραπέζης. Εφ ω δίδομεν το παρόν πιστοποιητικόν διά πάσαν νόμιμον χρήσιν.

Εν Πρεβέζη τη 25η Οκτωβρ[ίου] 1928

Ο Ανάδοχος Ο τελέσας την στέψιν Ιερέας [Υπογραφή Ανεμογιάννης] [Υπογραφή Αριστειδ Τσουράς] *

Οι Μάρτυρες
[Υπογραφή Πανέτος] [Υπογραφή Πιτσαρός]

  • Επικυρούται το γνήσιον της υπογραφής του αιδεσιμωτάτου Εφημερίου Αγίου Δημητρίου παπά Αριστείδους Τσουρά

Εν Πρεβέζη τις 31 8/βρίου 1928 Ο Αρχιερατικός Επίτροπος ..... Ευάγγελος

Shared note

Ημερομηνία Κτήσης Δημοτικότητας (στου Ζωγράφου) : 14/6/1948

SourceView

Πιστοποιητικόν Γάμου

Ο υποφαινόμενος Αριστείδης Τσιουράς Ιερεύς κάτοικος Πρεβέζης και Εφημέριος της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου εν γνώσει των περί ψευδούς πιστοποιήσεως συνεπειών του Νόμου πιστοποιώ :

ότε την 27ην Ιανουαρίου του έτους 1902 χιλιοστού εννεακοστού δεύτερου ημέραν Κυριακής εις ώραν 6ην μ.μ κ' εν την οικία του αποβιώσαντος Σωτηρίου Ανάκαρα κειμένη εντός της πόλεως Πρεβέζης και κατόπιν Αρχιερατικής αδείας εστεφάνωσα τον Γεώργιο Οδυσσέως Ραυτόπουλον δημοδιδάσκαλον κάτοικον Πάργης μετά της εκ Καμαρίνης Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου κατοίκου Πρεβέζης κ' θυγατρός Αναστασίου Παπαδόπουλου Ιερέως, αμφοτέρους είς Μ[υστήριον] γάμου, τους στεφάνους αντήλλαξεν ο εκ Πάργης Σπυρίδων Ανεμογιάννης του Γεωργίου κ' ότι παρίσταντο κατά την τέλεσιν του ως άνω μυστηρίου μεταξύ των προσκεκλημένων παρανύμφων και οι κ.κ Θεόδωρος Πανέτος κάτοικος Πρεβέζης κ' Θεόδωρος Πιτσαρός κάτοικος Πάργης. Προσέτι δε πιστοποιώ πως καθώς κατέχω θετικάς και αξιόπιστους πληοφορίας, οι ως άνω εν Κ[οινωνία] ενωθέντες Γεώργιος και Αλεξάνδρα διοίγαγον και μέχρι σήμερον βίον αρμονικότατον μη επέλθοντης ουδ επί στιγμήν μεταξύ των χωρισμού κλίνης και τραπέζης. Εφ ω δίδομεν το παρόν πιστοποιητικόν διά πάσαν νόμιμον χρήσιν.

Εν Πρεβέζη τη 25η Οκτωβρ[ίου] 1928

Ο Ανάδοχος Ο τελέσας την στέψιν Ιερέας [Υπογραφή Ανεμογιάννης] [Υπογραφή Αριστειδ Τσουράς] *

Οι Μάρτυρες
[Υπογραφή Πανέτος] [Υπογραφή Πιτσαρός]

  • Επικυρούται το γνήσιον της υπογραφής του αιδεσιμωτάτου Εφημερίου Αγίου Δημητρίου παπά Αριστείδους Τσουρά

Εν Πρεβέζη τις 31 8/βρίου 1928 Ο Αρχιερατικός Επίτροπος ..... Ευάγγελος

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Death
Media object
Source citation
fancy-imagebar
Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Φωτεινή … (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεώργιος Πανάγος Δ. (–1944) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (1923–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ασπασία Λιόντη Γ. (1916–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–1990) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Πολύκαρπος Λάζαρος Β. (1928–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1915–2013) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987)