Μαγδαληνή Άνθη Φ. , 1837

Name
Μαγδαληνή /Άνθη/ Φ.
Given names
Μαγδαληνή
Surname
Άνθη
Name suffix
Φ.
Birth 1837
MarriageΓεώργιος Κλήμης Π.View this family
November 29, 1859 (aged 22 years)

Birth of a sonΒασίλειος Κλήμης Γ.
October 15, 1860 (aged 23 years)
Death of a fatherΦώτιος Άνθης
between October 5, 1860 and June 20, 1864 (aged 27 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη Κλήμη Γ.
June 20, 1864 (aged 27 years)
Birth of a daughterΧρυσάνθη Κλήμη Γ.
April 9, 1872 (aged 35 years)
Birth of a sonΣπυρίδων Κλήμης Γ.
January 16, 1879 (aged 42 years)
Birth of a daughterΕιρήνη Κλήμη Γ.
December 6, 1880 (aged 43 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 60 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Marriage of a childΣπυρίδων Κλήμης Γ.Πηνελόπη Τράνακα Χρ.View this family
January 21, 1907 (aged 70 years)
Death of a sonΣπυρίδων Κλήμης Γ.
before 1910 (aged 73 years)
Death of a husbandΓεώργιος Κλήμης Π.
before January 3, 1910 (aged 73 years)
Birth of a grandsonΠαναγιώτης Κλήμης Σπ.
July 6, 1912 (aged 75 years)
Birth of a granddaughterΒασιλική Κλήμη Σπ.
November 10, 1914 (aged 77 years)
Birth of a grandsonΝικόλαος Κλήμης Σπ.
June 24, 1917 (aged 80 years)
Birth of a grandsonΓεώργιος Κλήμης Σπ.
September 3, 1921 (aged 84 years)
Birth of a grandsonΝικόλαος Κλήμης Σπ.
November 25, 1928 (aged 91 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 104 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death
Family with parents
father
1864
Birth: Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: between October 5, 1860 and June 20, 1864Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
herself
Family with Γεώργιος Κλήμης Π.
husband
herself
Marriage MarriageNovember 29, 1859
11 months
son
1860
Birth: October 15, 1860 26 23Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
4 years
daughter
1864
Birth: June 20, 1864 30 27Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
8 years
daughter
1872
Birth: April 9, 1872 38 35Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
7 years
son
18791910
Birth: January 16, 1879 45 42Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: before 1910Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
23 months
daughter
1880
Birth: December 6, 1880 46 43Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Λεωνίδας Σακκάς Ι. (1890–1914) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεώργιος Ανωγιάτης Αθ. (1922–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1819–1875) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–)