Δημοσθένης Κιφοκέρης ,

Name
Δημοσθένης /Κιφοκέρης/
Given names
Δημοσθένης
Surname
Κιφοκέρης
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Μυριούνη Χριστόφορου του Γ. - Μπαρούτη Μαρία του Χρ.
Date of entry in original source: estimated 1970
fancy-imagebar
Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953)